Natisni

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKAZVEZAZADINAMICNOSTRELJANJE

 

 

Pravilastreljanja

 

Slovenskezvezezadinamicnostreljaje

Veljavnaod1.1.2015


Vsebina:

 

1.Ustanovni konceptSZDS

 

2.Varnostnapravila

 

3.Strelskapravila

 

4. Točkovnapravila- Točkovanje

 

5.Kazenskapravila

 

6.Pravilanačrtovanjainpostavitvestrelskihvaj

 

7.Pravilaopreme

 

8.Pravilaklasifikacije

 

9.Seznamprevedenihizrazov inkratic

 

1.Ustanovnikoncept SZDS

 

Slovenskazvezazadinamičnostreljanje (v nadaljevanjuSZDS)od svojeustanovitveleta2006 uporabljapravilaInternationalDefensivePistolAssociation(vnadaljevanjuIDPA)kotosnovoza svojedelovanje,organizacijoinizvedbošportnihstrelskih tekmovanjna drtvenemindržavnem nivoju.Športnostreljanje SZDSjedinamičeninenostavenšport,osnovanzavarnoinučinkovito uporabokratkocevnegaorožjanaskrbnopripravljenihstrelskihvajah,kjer strelec rešujepripravljen strelskiscenarij-nalogo.Uporabljaseorožjeinoprema(tokovi,nosilcinabojnikov,oblila), katerajeizdelanakotnavadno,samoobrambno orožjeinoprema.Uporabanamenskoizdelanega tekmovalnegaorožjainopreme, kateraniprimernazavsakodnevno,prikritonošenje,nidovoljena. Stemsodejansko stroškiposameznikovomejeninaminimuminomogajovjemuštevilu posameznikovsodelovanjevtej obliki športnegastrelstva.

 

Nglavni ciljoziromavodilo je, dase izkažetaveščinainsposobnostposameznika.

 

1.1. PoslanstvoSZDS:

 

Spodbujanjevarneinučinkoviteuporabekratkocevnegaorožjainnavadne,nešportneopreme, primernezacelodnevnoprikritonošenje.

 

►Zagotavljanjedinamičnegašportnegastrelstvaza razvojveščinpodobno mislihstrelcev.

 

►Zagotavljanjeenakihpogojevzavsestrelce,skaterimipreverjamosamoveščinoinsposobnost strelca,nenjegoveopreme.

 

►Zagotovitiločeneskupine(divisions)zarazličnaorožjainklasifikacijozastrelce,takodaso podobnaorožjazdruženaskupajinstrelci zenakovrednimi veščinami tekmujejomedseboj.

 

►Zagotovitistrelcemvarne,zanimive,dinamičneinrealističnestrelskevajesciljempreverjanja strelčevihsposobnosti.

 

Spodbujati inzagotavljati varno inodgovornorokovanjeskratkocevnimindolgocevnimorožjem.

 

Spodbujati inrazvijati spoštljiveinpozitivneodnose medpodobnomislimi strelci.


1.2. Pravilavarnegarokovanjazorjem

 

Varnost jeprvainosnovnaskrbvsakegastrelcainSZDS.Desetpravilvarnega rokovanjaz orožjem:

 

1.Kadarkoli vzametev rokeorožjeseprepričajteali jenapolnjeno.

 

2. Orožje imejtevednoobrnjenovvarnosmer.

 

3.Prst držitevidnoizvenbranikasprožilca–stranodsprožilca.

 

4.Vednoboditeprepričani o tarči,kajjeprednjoinkaj zanjo.

 

5.Rokujte lezorožjem,kigapoznateinznateuporabljati.

 

6.Uporabljajtelestrelivo, kijenamenjenoorožjuskaterim nameravatestreljati.

 

7.Preden z orožjemzačnetestreljati,seprepričajte,da jedelujočein dav ceviniumazanijeali tujkov.

 

8.Zaščitavidainsluha jeobvezna,čestreljatevi,ali stevbližini drugihstrelcev.

 

9.Nikoli neuporabljajteorožja, čestepodvplivomzdravil,alkoholaali drugihdrog.

 

10.Orožjeshranjujtevednoprazno,namestu, ki jevarnopreddostopom otrokinnepooblaščenih oseb.

 

Zaradivzdrževanjanajvišjihvarnostnihstandardovsevsakonevarnorokovanjezorožjemkaznuje stakojšnjodiskvalifikacijo(DQ).Vnadaljevanjutehpravilsopodrobneje opisaniprimerinevarnega rokovanjazorožjemvvarnostnempoglavju.

 

Obveznajeuporabazaščitnihočalinzaščitasluhavesčasnacelotnemstreliščuzavseprisotne

(strelceinobiskovalce)vskladuzzakonomoorožju.

 

Orožje katerose uporabljana tekmovanjih morabitibrezhibnoinvarno.Sciljemzagotavljanja varnostistrelcainvseh prisotnih,lahkovodjastreljanja (MatchDirector-MD)zahtevaizlitev katerega koliorožjaalistreliva,za kateregase ugotovi–izkaže,dajetehničnopomanjkljivo, neuporabnoali nevarno.

 

Prstimorajobitividnoizvenščitnikasprožilcamedpolnjenjem,praznjenjem,potegomiz toka, vstavljanjuvtok,medpremikanjem(razenčestrelec  streljanatarčemedpremikanjem)alimed odpravljanjem vsehzastojevnaorožju.

 

Orožjesenastreliščunosipraznov toku,sspuščenimkladivceminbrez nabojnikav pištoli, revolverji spraznimi bobni.

 

Orožje selahkopolniin praznisamopodnadzoromsodnika (SO),ponjegovihukazih,na strelski vaji innikjer drugjenastrelišču.


1.3. Načelastreljanja  SZDS

 

1.3.1.Načelastrelskeopreme

 

Dovoljenaopremamorazagotavljati naslednjekriterije:

 

Prikritost– vsaoprema razensvetilk, morabitipostavljena  -nošenatako,da koimamooblečeno katerokoli oblilo, ki omogočaprikritonošenje (srajca,vetrovka, jakna,brezrokavnik,)in iztegnemorokivodročenjedovišineramenvzporednostlemi,nividnazbočne,ssprednjeali zadnjestrani.

 

Praktičnost–morabitipraktičnainuporabnazacelodnevnoprikritonošenjezasamoobrambne nameneinnošenatemuprimerno(prikritost).

 

1.3.2.Načelasodelovanja

 

Strelcinebodonikoliposkušalizaobiti,izigratialikompromitirati katerokolistrelskovajozuporabo neprimernihpripomočkov,opremeali tehnikami.

 

Strelci sebodoizogibali nešportnegavedenja, nepoštenihaktivnosti inuporabenedovoljene opreme.

 

PravilaSZDSnisonamenjenazato,dabi popolnonatančnostjoopredeljevaladovoljenoin nedovoljenoopremoali tehnike.Strelčevaopremainstrelske tehnikemorajoizpolnjevati osnovna načelastreljanjaSZDS,tojestrelskegašporta osnovaneganasamoobrambnihscenarijih.  V kombinaciji »zdravepameti«inosnovnihnačel SZDS sedavednodoliti,ali jedolen pripomek, tehnikaali del opremedovoljenali nedovoljen.

 

V osnovi jestreljanjeSZDS strelski šport osnovannasamoobrambnihscenarijih.Rekviziti oziroma streliščnaoprema, kateraseuporabljazapripravostrelskihvajjevčasihnepopolna,vendar predstavljazgradbe,zidove,hodnike,vrata,okna,vozila,ipd.Vstrelskihvajahsodoločeni strelski položaji.Rekviziti se razložijo medogledom (walkthrough) strelskevaje.

 

Samostojnipreizkusistrelskihvaj,vkljuj »zračnoobstreljevanj(airgunning)(držanjerokv položaju, kotdaseuporablja»nevidno«orožje,oziromaobnašanjepri ogledustrelskevaje, kotda sežeizvajaspopadstarčami),zavzemanjepoložajev,kotdabimeriliz »nevidnim«orožjemni dovoljenov mejahposameznihstrelskihvaj.Te sojasnooznačenezomejitvamisamega strelišča ali paztrakom, vrvico,ipd.

 

Streljanjezuporabo kritjajeosnovavstreljanjuSZDS.Strelcimorajovednouporabljativse razpoložljivokritjenaposameznihstrelskihvajah.

 

StreljanjeSZDSjestrelskišportosnovannaprikritemnošenjuorožja.Vsestrelskevajeseizvajajo z uporabooblil,kiomogočajoprikritonošenje, razenčenidrugačedoločenov scenariju posameznestrelskevaje.

 

Menjavaorožjamedtekmovanjemnidovoljena.Dovoljenajemenjavalevprimeruodpovedi orožja,okvaraali tehničnapomanjkljivost -posledičnonevarnauporabaorožja.

 

Ponovljenostreljanje(reshoot) jedovoljenosamov primeruodpovedi–nepravilnegadelovanja streliščneopremeali oviranja–napakesodnika.


SlovenščinajeuradnijezikSZDSinvsistreliščniukazi,kateriseuporabljajo,sovslovenščini. Ukazi vangleščini seuporabljajovprimeruudeležbe tujcevnatekmovanjihSZDS.

 

1.3.3.Načelastrelskihvaj

 

Strelskevajesepripravljajo tako,dazagotavljajonačelastreljanjaSZDS inposlanstvoSZDS. Strelcirujejo skrbno pripravljenesamoobrambnescenarije  obpreverjanjulastnihsposobnostiin varnemrokovanjuzorožjem.Zatosepredvidevauporabakritja medstreljanjem,polnjenjeoziroma dopolnjevanjeorožjav kritjutevilonabojev jeomejeno različnopoposameznihstrelskihvajahs ciljemzagotavljanjaosnovnihnačel.

 

Strelskavajamorapreveritistrelčevospretnost.Izjemeselahkonaredijolezainvalidneosebe, poškodovaneali  zelostarestrelce.Vodjastreljanjamoravednoposkatipripravitistrelskevaje tako, dasoprimernezavsestrelce.

 

OsnovninamenSZDSjeneprekinjenrazvojvarnegainstrokovnega rokovanjaz orožjemin preverjanjastrelčevihsposobnosti.

 

 

 

2.Varnostnapravila

 

OsnovevarnostnihpravilizhajajoizzapuščinepolkovnikaJeffaCooperja,tosoštiriosnovna pravilavarnega rokovanjazorožjem.Iz tehosnovnihpravilizhajajotudivarnostnapravilav nadaljevanju. Tavarnostnapravilasotemeljni kamenoziromaizhodiščezavsakegaSZDSstrelca, sodnikainvodjestreljanja.Doklerjihvsi upoštevajosonašeprireditvevarneinprijetnezavse prisotne.

 

2.1.Nevarnorokovanjez orožjemimazaposledicotakojšnjodiskvalifikacijooziromaprekinitev in zakljekcelotnetekme.

 

Primeri (nepopolni seznam):

 

Ogrožanje kogarkoli,vključujočsamegasebe. Tovkljujeusmerjanje ustjacevivkaterikolidel lastnegatelesaalikogarkoli drugegaspraznimali polnimorožjem.

 

Izjema:Določeniposameznikoziromanjihovatelesnazgradbav kombinacijiz določenimitokovi onemogočavstavljanje orožjav tokalipotegiz toka,brez dabiustje ceviprečkalodelnog.  V teh primerih  diskvalifikacija  ni  primerna.  Mora  pa  biti  strelčevprst  vidno  izven  branika  sprožilca. Vendar, ko jeustjeceviveniz tokapri poteguorožja,jeusmerjanjeustjacevivkaterikoli del telesa diskvalifikacija.

 

Usmerjanjeorožjaprekodoločenivarnostnih kotov«,čese jihuporabljaalipreko180 varnostnegakota, česegauporablja.

 

Nenamernasprožitev: V toku.

Čekroglazadanezastrelcemnastrelski vaji.

 

V tlapredstrelcemvsmeri tarč,vendarbližeod2 metrovoddaljenosti odstrelca,razenčestrelska vajanezahtevaspopadastarčami bližeod2metrov.


Strel prekonasipa(višinski varnostnikot).

 

Strel med»Napolni inpripravi se«,»Izprazni inpokaži prazno«,medpolnjenjem–dopolnjevanjem ali medodpravljanjem zastoja.

 

Strel predzačetnim signalom.

 

Strelmedprenosomorožjaizene rokevdrugo (preprijemanje).

 

Rokovanjezorožjemizvenstrelskevaje. Orožjeselahkopotegne iztokasamov trehprimerih: Naukazsodnika.

Medspopadomstarčami nastrelski vaji poddirektnim nadzorom sodnika. V označeni »Varnostni coni« (Safe Area)nastrelišču.

Usmerjanjeustjacevi čeznasip (višinski varnostnikot)medizvajanjem ukazSproži« (Pull the trigger).

 

Potegorožja iztokavnasprotnismeri tarč(up range).

 

Padecorožjaizrok.

 

Padecpolnegaalipraznegaorožjaalipovzritevpadcamed»Napolniinpripravise«,med streljanjemstrelskevaje alidelastrelskevaje, medpolnjenjemalidopolnjevanjemorožja,med odpravljanjem   zastoja  ali  med   »Izprazni   i pokaži  prazno«   im za   posledico   takojšnjo diskvalifikacijoscelotnetekme Čestrelcupadeorožje,sodniktakojukažStop«.Strelecse orožjanedotika,ganepoberesam.Sodnikpobereorožje,gaizprazniinpregleda,zavarujein vrnestrelcu.

 

 Če  strelcu  pade  polno  ali  prazno  orožje  ali  povzroči  padec  orožja  vmejah  strelskevaje

(povezavanastrelske meje), jediskvalificiranscelotne tekme.

 

Čestrelcupadepraznoorožjeali povzroči padecorožjaizvenmejastrelskevaje,ni diskvalificiran.

 

 Zaščita  sluha  in  zaščita  vida  sta  obvezna  za  vse  udeležence  SZDS  prireditev  (strelci  in gledalci). Odgovornostza ustrezno varno inuporabno zaščito sluhainzaščito vida je prepuščena posameznikom (strelcem ingledalcem).

 

Orožjekateroseuporabljamoravarnoinbrezhibno.Odgovornostzavarnoinuporabnoorožje jepopolnoma strelčeva.Vodjastreljanja lahko zahtevaodstrelcaumik-izlitev katerega koli orožja ali streliva,zakaterega se izkaže,da ni varno.V primeru,da določeno orožje ne mora biti napolnjenoalispraznjenozaradizlomaali  zatajitvemehanizma,mora strelecotemuobvestiti sodnika,onbonatoposkrbel zavarno ritevtežave.

 

Prsts katerimprožimoorožje, morabitiočitno invidnoizvenbranika sprožilcamedpolnjenjem, praznjenjem,potegomiz toka,vstavljanjuv tok, medpremikanjem(razenčesenespopadamos tarčami)alimedodpravljanjem zastojev.

 

Prva kršitev prejšnjegapravilajeproceduralnanapaka.Druga kršitev (ponovitev)je diskvalifikacijascelotnetekme.


Vsaka kršitev»Prst«bojasnooznačenanastrelčevemkontrolnemlistuzaradisledenjaskozi celotno tekmo.

 

Običajennačinnošenjaorožjana streliščujepraznov toku,sspuščenimkladivceminbrez nabojnikavpištoli,revolverjispraznimibobni.Spolnimorožjemselahkorokujelenastrelskih vajahpodnadzoromsodnikaalivodjestreljanja. Orožjeselahkopolniinpraznisamonastrelskih vajahpodnadzoromsodnika.Nabojnike,hitre polnilce  (speedloaders)in»sponkezanaboj(moonclips)se lahkopolni kjerkoli nastreliščuizvenstrelskihvaj, razenvvarnostni coni.

 

Strelskevajeseobičajnozačnejozorožjem v toku,zavarovanimgledenaskupinovkatero pripada,z praznimarokamasproščenima obtelesuinprikritonošenje orožja, razenčeposamezna strelska vajanezahtevadrugačnegazačetka(primeri:orožjena mizi,vpredalu,vkoku,na sedežu,vmočni ali šibkiroki,ipd.).

 

2.2. Varnostnetočke–označevanjevarnostnihkotov

 

Če strelčevo ustje cevi med strelsko vajo prečka – je za trenutekusmerjeno preko označene varnostnetočke,s katerimijeoznačenvarnostni kot, jestrelecdiskvalificiranstekmovanja.Strelec dobiukaz »Stoj«.Strelecse mora takojustaviti,strelniprstvidnoodmaknitiiz branikasprožilcain počakati nanadaljnjanavodilasodnika.

 

Obstajatadvevrstioznačevanjavarnostnihtočk.Vopisustrelskevajejevednodoločeno,katera seuporabljanatej strelski vaji. Naposamezni strelski vaji se lahkouporabljatatudi obeskupaj.

 

►Jasnovidnaoznačba(primeri:rdečepobarvan količek,količekzzastavico,količekstrakomza omejevanjeprehoda,prometnistožec,ipd.)

 


►180  varnostni kot, namišljena ravnina, ki potekaskozi centertelesastrelcapravokotnona sredinskoosstrelskevajeinsepremikaskupajsstrelcem, medtemkorešujestrelskovajo.

 

 

Kotkršitev180  varnostnegakotaseneupoštevapotegorožjaiztokaalivstavljanjeorožjavtok, katerijenarejentako,dajeorožjevnjempodkotomnazaj (muzzle rearwardholster).

 

2.3. Varnostnacona

 

Varnostna conaalivvarnostnihcon (gledenaštevilosodelujihstrelcev)morajo biti zagotovljenenavsehstreliščih.Varnostnacona jeopredeljenakot:

 

Jasnooznačenastabloali napisom»Varnostnacona«,jasno–vidnoomejenprostornastrelišču, jasno–vidnooznačenovarnosmerjo.

 

Prostor, kjerselahko rokujesamospraznimorožjem, kadarkoli med tekmovanjem.Taprostorje namenjenpripravistrelca,orožjainopreme(nakoncupospravljanju letevstrelsketorbe), vstavljanjuorožjav tok,treningupotegaorožjaiz toka,treningu»suhega«proženjaalipopravljanju

–prilagajanjuopreme.

 

Varnostna conase lahko uporablja tudizapregledorožjainopreme,razstavljanjuiščenju, popravilominvzdrževanjuorožja, delovorožjaaliopreme.


V vseh tehprimerih morabiti ustjecevi usmerjenovvarni smeri.

 

Rokovanjesstrelivom,polniminabojniki,strelivomkakršnekolivrste(šolsko,vadbeno,trening,...)

ali napolnjenimorožjem jestrogoprepovedano.

 

Varnostnaconaselahko uporabiizjemoma (vspremstvusodnikaalivodjastreljanja)zapopravilo orožja,v kateremjeostalnabojin gani mogočedrugačevarnoodstraniti iz orožja(orožjese razstavi,vesčasobrnjenovvarnosmer).

 

Urjenjepolnjena (reloadpractice) ni dovoljenovvarnostniconi.

 

Kršitevkateregakoli pravila, ki senanašanavarnostnocono, pomeni diskvalifikacijostekmovanja.

 

2.4. Streliščniukazi

 

Del streliščnihukazov,katerestrelecdobi odsodnikasovezaninavarnost,ostali pasoza upravljanjestrelskevaje.

 

Vsi  streliščni  ukazi  so  v  slovenščini,  v  primeru  udeležbe  tujcev  na  tekmovanjih  SZDS  se uporabljajoukazi vangleščini sciljemzagotavljanjarazumevanjainpopolnevarnosti nastrelišču.

 

1.  Napolniinpripravise. (LoadandMakeReady)

 

Nataukaz strelecpripraviorožjeinnabojnikeposcenarijustrelskevajezazačetekstrelskevaje. Običajnopri tem strelevstavinabojnikv orožje,vstavinabojv cev,orožjezavarujeinvstaviv tok, zagotoviprikritonošenje.Kostrelecorožjeustreznopripravi(gledenaskupinov kateri tekmuje), zavzamezačetnistrelski položaj.Čestrelskavajapredvidevazačetekspraznimorožjemali kako drugače, sodnikuporabiukaz»Pripravi se«(MakeReady).

 

2.Pripravljen?(AreYou Ready?)

 

PoukazNapolniinpripravise«sodnikvprašastrelca»Pripravljen?« Čeje strelecpripravljen, lahkoodgovori, jasnoprikimazglavo,lahkopase tudi odli,daostanenepremičen.Čestrelecne odgovori vpribližno treh(3) sekundahsepredvideva,da jepripravljen.

 

Čestrelecnipripravljen odgovorNisempripravljen.«Češevednonipripravljen,moranarediti koraknazaj,seumaknitizzačetnegastrelskega položaja.Kojepripravljen,stopinazajnazačetni strelski položajinzavzamestrelski položaj.Sodnikganatoponovnovpraša»Pripravljen?«

 

Pričakujese,da jestrelecpripravljenpribližno15sekundpoukazNapolni inpripravi se«.Če strelecpo15sekundahni pripravljen, gasodnikopozori,daimaše15sekundčasa,dasepripravi. Čepoiztekutehdodatnih15sekund(skupaj30sekund),strelecševednonipripravljen,dobi kazenzaproceduralnonapako,izprazni orožjeingreponovnovčakalnovrstozaodstrelitstrelsko vajo.

 

3.Pozor. (Standby)

 

Taukaz slediodgovoru -pritrditvistrelca,dajepripravljen.Temuukazusledizvočniznakza začetekstrelske vaje in sicer med prvo (1)in četrto (4)sekundo po ukazu »Pozor«.Strelec se med ukazom »Pozor«inzvočnimsignalomnesmepremikati ali spreminjati položajtelesa.


4.Prst!(Finger)

 

Taukazseuporabitakrat,kostrelčevstrelniprstniočitnoinvidnoizvenbranikasprožilca,takrat kojetopredpisano.

 

5.Cev!(Muzzle)

 

Taukazseuporabi takrat, kojestrelčevoustjecevi usmerjenoblizuvarnostne točke, ki označuje– omejujevarnostni kot.Strelec mora takojreagiratina taukazinpopravitismerustjaceviter nadaljevati sstreljanjem strelskevaje.

 

6.Stop!(Stop)

 

Taukazseuporabi takrat,kosezgodinekajnevarnega  aliseimazazgoditimedstreljanjem strelskevaje,alipajenekajnarobesstrelskovajo.Strelecsemoratakojustaviti,strelniprst očitnoinvidnoumaknitiizvenbranikasprožilcainpočakatinanadaljnasodnikovanavodila.Če strelecnaukaz»Stop!«nenareditega, sledi diskvalifikacijastekmovanja.

 

7.Kritje!(Cover)

 

Taukazseuporabitakrat,kostrelecneprimernouporabljakritje.Glejpravilagledeuporabekritja nastrani 12in13.

 

8.Česi končal,izprazni inpokažiprazno. (IfFinished,Unloadand ShowClear)

 

Taukazseuporabi takrat, kozgledaočitno,dajestreleckončalsstreljanjemstrelskevaje.Če je streleckončal,moraizpraznit  orožje(nabojnikvenizorožja,  spraznit  ležiščecevi–spraznit boben),pokazatprazno liščenaboja– prazen bobensodniku.Če strelecmisli,da šeni končal streljanja,lahkostreljanjedokončatudi potemukazuinsodnikšeenkrat ponovi taukaz.

 

9.Prazno, zaklepnaprej ali bobenzapri. (IfClear, SlideForwardor CloseCylinder) Kosesodnikprepričaostanju ležiščanaboja–bobnu,izda taukaz instrelecga izvrši.

10.Sproži. (PullTheTrigger)

 

Strelecmoraobrnitiustjeceviv varnosmer-nasipinsprožisprožilec,stemse šeenkratpreveri izpraznjenostorožja.Čeorožjeustreli,je strelecdiskvalificiran s tekmovanja.Postopeksprožanja veljazavsevrstepištol, razenza revolverje.

 

11.Vtok. (Holster)

 

Strelecvarnovstavi orožjevtok.

 

12.Conajavarna.(RangeIs Clear)

 

Taukaz strelcuinvsemprisotnimpove,da jestrelskavajazaključena,orožjeizprazneno,lahkose pričnezocenjevanjem tarčinlepljenjemzadetkov.

 

Sodnikboustavilstrelca medstreljanjemstrelske vaje,če jeleta začelsstreljanjemstrelskevaje, nimapaustreznezaščitevidainsluha.Strelecvtemprimerudobiponovljenostreljanje.Čese strelcumedstreljanjemstrelskevajepremakne–padezaščitavidaalisluhajepostopekenak.


Enakovelja,česestrelecsamustavizaraditehrazlogov.Čestrelecnamenomapremakne–

izgubi zaščitovidaali sluhasciljemizkoriščanja tegapravila,sledi diskvalifikacijastekmovanja. Z jeklenimitarčamisespopadamozminimalne razdaljedevet(9) metrovali več.

Vodjastreljanjasemoravednotruditi,dauporabljaustrezno,dobrodelujočoinvarnostreliščno opremona vsehtekmovanjihSZDS.Spodbuja seustvarjalnostinrealističnostpripripravistrelskih vaj.

 

 

 

3.Strelskapravila

 

Prikritonošenjejezahtevanonavsehstrelskihvajah,razenčeni drugačeopredeljenovscenariju posameznestrelskevaje. Tukaj sozajetestandardnevajeinposameznestrelskevaje.

 

Izjema:Pripadnikipolicijeinvojske lahko uporabljajopredpisanoslužbenoopremo,če tekmujejo uniformirani.

 

Pred začetkomstreljanja strelske vaje se izvede skupinski pregled – ogled strelske vaje (stage walkthrough)podvodstvomsodnika.Medtemskupinskimpregledomlahkovsistrelcividijovse tarče z vsehstrelskih položajev.Strelcilahko pokleknejo aliseuležejo,čestrelska vaja to predvideva.Posameznipregledi–oglediposameznihstrelcev strelskevajenisodovoljeni.Tuso mišljeniindividualniogledi,hoja popredvideničrtidelovanja,zavzemanjestrelskihpoložajev s ciljempreverjanjakritja,zaporedjaspopadastarčami, številopotrebnihkorakov,ipd.

 

»Zračnoobstreljevanj(airgunning)alizavzemanjenamerilneslike(sightpicture)nidovoljeno.

»Zračnoobstreljevanjjeaktivnost, kosestrelecobnašakot dažestreljadel strelskevajeali celo strelskovajoz držanjem rokv položaju,kotda uporablja»nevidno«orožjealiprsterokv mejah strelskevaje.Zavzemanjenamerilneslike jeaktivnost,ko strelecizvleče praznoorožjeinmerina strelski vaji natarčepredznakomzazačetekstrelskevaje.

 

Mejestrelskevajeoznačujejopodročje,kjerveljajoprejšnjatripravilainsicerskupinskipregled–

ogledstrelskevaje, »zračnoobstreljevanj inzavzemanjenamerilneslike.

 

Starčamisejepotrebnospopastiv taktičniprioriteti (tacticalpriority),razenčenivscenariju opredeljena taktičnozaporedje(tacticalsequence). Tozajema tudispopadzvsemitarčamina odprtemprostoru.

 

Taktičnaprioriteta jenin-postopekspopada starčami,prikaterisestrelecspopadastarčami gledanastopnjoogrožanja. Česovsetarčevidne, senajprej spopademoznajbližjotarčo innatoz boljoddaljenimi,česole tevsajdva(2)metra oddaljeneenaoddruge gledanospoložajastrelca. Najbližja  tarča  nam  predstavlja  najvjgrožnjo.  Če  so  tarče  skrite  za  kritjem  se  z  njimi spopademotakokot senampostopomaprikazujejo, režemotorto(slicing thepie).

 

Taktičnozaporedjejenin–postopekspopadastarčami,prikaterise strelecspopadezvsemi tarčamispoenimstrelom,predenseznjimiponovnospopadezdrugimstrelom.Vse tarčenam predstavljajoenako grožnjo.Taktičnozaporedje senesmeuporabljatizatarčeoddaljenevkot devet(9)metrovodstrelca. Taktičnozaporedjesenesmekombiniratiz taktičnoprioriteto (odblizu protidalečaliizkritja) naiste tarče.Taktičnozaporedjesezahtevasamo,če jenavedenov scenariju strelskevaje.Popravljanjestrelov -zadetkov jedovoljenošele takrat,ko smo se spopadli zvsemi tarčami zvsajenimstrelom.


Zaspopadstarčosešteje:

 

Zapapirnatotarčovelja, da jebilonanjoizstreljenozahtevanoštevilostrelov.

 

Zareaktivnetarčevelja,dajebilnanjoizstreljenvsajen(1)naboj,negledenato,kakotarča reagira.Česestrelecne spopadazreaktivnotarčodoklerletanereagira,dobipredpisano kazen. Enako jezaneuspelospopadanjez reaktivnotarčo(primer:Strelskavajazahtevapodrtje jeklene plošče,strelecpajoneuspepodreti).

 

Kaznizaspopad–nespopadstarčami seneupoštevajovnaslednjihprimerih:

 

Čestrelecneuspeizstrelitizahtevanegtevilastrelovnatarčo,katerasepopolnomaskrije

(disappearingtarget).

 

Kosestrelecspopadastarčnosituacijoenakeprioritete,nesmebiti kaznovangledenazaporedje spopada (z leveprotidesni ali obratno), razenčeni vscenarijupredvideno taktičnozaporedje.

 

Sodnikmora medskupinskimpregledom–ogledomstrelskevaje, jasno povedativsemstrelcem točkekritjazavsetarčeinkriterije,kateresebouporabljalozapresojo–ocenjevanjeuporabe kritjamedstreljanjem strelskevaje.

 

Zakritjeseštejenamišljenačrtaodcentratarčedo fizičnetočke kritja(pregrada,sod,avtomobil, zaboj,ipd.)vneskončnost.

 


Zavisokokritje (vertical cover)sešteje,če jevsaj50%strelčevegatrupain100%strelčevihnogv kritju.Zanizkokritjeveljaenako kotzavisokokritje,vendarmorabitivsajeno kolenonatleh.V primeru kombinacijevisokegainnizkega kritja (sod,smetnjak,zaboj)veljaenako,lahkopaje strelčev trupistočasnoizpostavljennad kritjeminsstranikritja,razenčejedrugačeopredeljenov scenarijustrelskevaje.

 

Ko  je  kritje  na  razpolago,  mora  biti  uporabljeno  pri  streljanju,  razen  če  strelec  ne  prične  s streljanjemnaodprteminsemoraspopastistarčamimedpotjodokritja.Strelecnesmenikoli prečkatinobenihodprtin (odprtprostor,vrata,okna,ipd.)brez dabisenajprejspopadelstarčami, kateregaogrožajooziromasozahtevaneposcenarijustrelskevaje.

 

Če  strelec  izstreli  strel  brez  uporabe  kritja,  preden  dobi  ukaz  »Kritje!«  se  uporabi  naslednji postopek:

 

Strelecdobikazenzaproceduralnonapako.

 

Sodnikne boizdalukazKritje!« poizstreljenemstrelu,zdvignjeno rokoboopozorilvseprisotne nanapako.

 

Utemeljitev:Strelec ježedobilproceduralnonapako kerjeustrelil,predenga jesodnikutegnil opozoriti  zukazom  »Kritje!«  Zato  ni  potrebe,  da  sodnik  ukažKritje!«,  ker  je  s  tem  strelec dejanskošeenkratkaznovan,kerbododatnozgubljalčasz umikanjemv kritje.Česodnik kljub temuz zamudoukažKritje!«(zaradihitrostiposameznihstrelcev),obveljaproceduralnanapaka in tonirazlogzaponovljenostreljanje.

 

Obstajatasamodveodobreni zamenjavi:

 

 Zaklep  v  zadnjem  položaju  (Slide  Lock)  /  Prazen  boben  (EmptyCylinder)   znana  kot

»zamenjavavsili« (Emergency Reload).

 

Zamenjavaoziromadopolnitevrožja, kojepopolnomaprazno.

 

Nabojjevliščunaboja(ChamberReload)/Vbobnujenaboj(LoadedCylinder)–znana tudikot taktičnazamenjava (Tactical Reload)ali zamenjavazzadržanjem (ReloadwithRetention) .

 

Orožjenapolnimo–dopolnimomedtem, ko jenabojševliščunaboja/vbobnuinobvezno zadržimopri sebidelnoizpraznjennabojnik/nabojeizbobna.

 

Vsezamenjavase morajoizvajatizuporabo kritja.Izjema je samo vprimeru,če strelecostane s praznimorožjemmedspopadommedpremikanjempo zahtevahscenarijastrelskevaje.V tem primerulahkostreleczačnez »zamenjavov sili«medpremikanjemdonaslednjegapredvidenega strelskegapoložajaposcenarijustrelskevaje.Strelecsenesmespopastiznobenotarčo,dokler nedoseženaslednjegapredvidenegastrelskegapoložaja.

 

Česestrelecneuspe spopastiv celotistarčami,kateresopredvidenezaspopad»med premikanjem« (onthe move)zaraditega,kerje ostalbrez streliva,nedobiproceduralnenapake. Temuse izogibamozustreznopostavitvijostrelskihvaj.

 

Čestrelecizvedezamenjavo–dopolnitevorožjainnadaljujespopadstarčamimedpremikanjem do naslednjega predvidenega strelskega položaja,dobi proceduralno napako za vsakizstreljeni strel posebej.


Česestreleclahkovarnospopadeizkritjas tarčami, katere sobilepredvidenezaspopad»med premikanjem«,lahko to naredi,tarčeseobičajnotočkujejo,niproceduralnenapake.Čepase strelecne more varnospopastiiz kritjas tarčami,katereso bilepredvidenezaspopad»med premikanjem«,tonesmenarediti(primer:varnostnatočkaalivarnostnikot).Tarčesetočkujejo običajno,odbitetočkeoziromazgrešenistreliinnenevtraliziranetarče(failuretoneutralise– FTN).

 

Čeni naslednjegapredvidenegastrelskegapoložajanaposamezni strelski vaji oziromaso tarče, katere sopredvidenezaspopad»med premikanjem« zadnjetarčestrelskevaje,nidovoljena nobena zamenjava – dopolnjevanje orožja. Tarče se točkujejo običajno,odbite točke oziroma zgrešenistreliin  ne  nevtraliziranetarče(failuretoneutralise–FTN).Temuseizogibamoz ustreznopostavitvijostrelskihvaj.

 

Vposameznihstandardnihstrelskihvajaje lahkodovoljenazamenjava–dopolnitev med premikanjem brezkazni, če jetakonapisanovopisustrelskevaje.

 

Medzamenjavozuporabokritjasestrelcunipotrebnopopolnomaumaknitizakritje,predense ponovnospopadestarčamisstatičnegastrelskegapoložaja.Streleclahkoopazujenaslednjo tarčo,katera gaogroža,doklerjevkritjuinneizpostavljavkot50%trupaali100%spodnjega delatelesa(odpasunavzdol),naslednjitarči, kateragaogroža.Zavisokokritjesešteje,čejevsaj

50%strelčevihtrupain100%strelčevihnogvkritju.Zanizko kritjeveljaenako kotzavisoko kritje, vendarmorabitivsajeno kolenonatleh.Vprimeru kombinacijevisokegainnizkega kritja(sod, smetnjak,zaboj)veljaenako,lahkopa jestrelčev trupistočasnoizpostavljennadkritjeminsstrani kritja, razenčejedrugačeopredeljenovscenarijustrelskevaje.

 

Zazačetekzamenjava–dopolnjevanjaorjaseupoštevanaslednjeaktivnosti:

 

1.Izvzem–poteg(Withdrawing)nabojnika,hitregapolnilca/»sponkez naboji«iz toka–nosilca, žepaali pasu.

 

2.Pritiskna gumbzasproščanjenabojnika(magazinerelease)pripištolahoziromaizmet–padec nabojnikaizorožja.

 

3. Odprtjebobnanarevolverjih.

 

Podnobenimpogojem strelecnesmezapustitipoložajavkritju (positionofcover)spraznim orožjem. Kot položajvkritjujedefiniranvsakstatični položajnastrelski vaji,odkjer semorastrelec spopastistarčamiz uporabokritja.Mejo,katera označujepoložajv kritju,predstavljazadnjatarča, skaterosemorastrelecspopasti stegastrelskegapoložaja.

 

Čestrelcuzmanjkastrelivazakritjem,nesme napredovatinastrelski vaji(sepremikatiproti naslednjemustrelskemupoložaju),dokler neizvedezamenjavevceloti.

 

Medizvajanjemzamenjave,ko je nabojševležiščunaboja /vbobnu,strelec  nesmenapredovati nastrelski vaji (sepremikati proti naslednjemustrelskemupoložaju),doklerneizvedezamenjave– dopolnitvevceloti.

 

Zamenjavav celoti–zaključenazamenjavaje takrat,ko jenabojnikpopolnomavstavljen–utrjenv orožju,zaklepiščezaprto(popolnomavsprednjempoložaju)oziromabobenzaprt.Čestrelec spustizaklepiščevsprednjipoložaj(zgumbomzasproščanjezaklepiščaalizpotegomzaklepišča


vzadnjipoložaj)insezaklepiščenezaprepopolnomav sprednjempoložaju,se tteje kotzastoj. V temprimerusestrelcanekaznuje.

 

Zanapredovanjealipremikanjemedzamenjavoz uporabo kritjasešteje dvignogestal,drsanje s stopalompo tleh.Strelecselahkoobrne -zasuka naeninogialipremika trup,doklersenoga,na kateriseobrača, nedvigneali zdrsi po tleh.

 

Izjema:Streleclahko streljazobehstrani»Bianchi«kritja(Bianchibarricade)alisodas premikanjem noginkolen,brezkazni (primer: zapotrebeklasifikacije).

 

Vnobenemprimerunidovoljenostreljanjemeddržanjemnabojnika,  hitregapolnilca/»sponkoz naboji«.Zadržanjesešteje:dotikanje,prijemanjealipodpiranjenabojnika,   hitregapolnilca/

»sponkoznaboji«ali drugegastreliva.

 

Zavsakpadecpolneganabojnika,  hitregapolnilca/»sponkeznaboji«medstreljanjemstrelske vaje,strelecdobikazen.

 

Zapadecpolneganabojnika hitregapolnilca/»sponkez naboji«medzamenjavo– dopolnjevanjemorožja,strelecnedobi kazni,če pobereinpravilnopospravipoln–delnoprazen nabojnik,  hitripolnilec/»sponkoz naboji«,predenizstrelizadnjistrelstrelskevaje–delastrelske vaje.

 

Pravilnopospravljen:Katera kolilokacija,katero strelecizberezapospravitpolnalidelnoprazen nabojnik,  hitri polnilec/»sponkoznaboji« (tokzanabojnike,žep,zapas).

 

Izjema:Priodpravljanjuzastojasenabojnik,  hitripolnilec/»sponkoznaboji«,katerijelahko– verjetnopovzrilzastoj,odvržeoziromagani potrebnopospraviti.Vtemprimerusestrelcane kaznuje.

 

Začetnostanjeorožijnastrelskihvajahmorabitivskladuspredpisiskupinv kateresodijo posameznaorožja (gledenatehničnokonstrukcijo).

 

Orožjainnabojnikimorajovednobiti napolnjeni vskladuspredpisi skupinvkateresodijo,razenče jedrugačeopredeljenovscenarijustrelskevaje.

 

Orožjainnabojniki,katerisoizdelanizavjtevilonabojev,selahkouporabljajodoklerse polnijonamaksimalnodovoljenoštevilonabojevzaposameznoskupinoinseuporabljajovskladu zostalimi predpisi skupin. Glej odstavePolnjenjenabojnikov«

 

Osnovnizačetnistrelskipoložajpripravljen(readyposition)  jedefinirankotsproščenapokončna drža telesazrokamasproščenimaobtelesu,čevscenarijustrelskevajeni drugačeopredeljeno.

 

Kostreleczavzamepoložajpripravljeninjeizdanukaz »Pozor«,sestrelecnesmepremikatiali spreminjatipoložajtelesapredznakomzazačetekstrelskevaje,dovoljenisosamopremiki glave, če tejpremikinisovnasprotjusscenarijemstrelskevaje.

 

Česodnikdoli,daje strelcubilodovoljenozačetistreljanjez nepravilnimpoložajempripravljen, strelecdobi ponovnostreljanjebreznobenekazni.

 

Nobenstrelecnemoredobitiponovnegastreljanjazaradi  težavzorožjem,strelskoopremoalis samimseboj  (trema, trenutekzmedenosti,).Ponovnostreljanjeje zahtevano–obveznozavse primere,povezanesstreliščnoopremo(primer:nedelujočapremičnatarča,padecposamezne


tarče,…).Česodnikmisli,dajeposegelv –oviralstreljanjestrelca,muponudiponovnostreljanje takojpoukazu»Vtoinpredogledomterocenotarč.  Čestrelec misli,dajesodnikposegelali oviralnjegovostreljanje, morazaprositizaponovnostreljanje takoj  poukazu»V tok«inpred ogledom  ter  oceno  tarč.  Vodja  streljanja  bo  odlil,  če  je  zahteva  po  ponovnem  streljanju odobrena.

 

Omejitveuporaberokepristreljanju–poopisustrelskevaje

 

Samo močna/osnovnastrelska roka (Strong/DominantHand):V opisustrelskevajeopredeljena uporabasamo močneroke (rokanastranitelesa, kjerjepostavljentokzaorožje), kiselahko uporabljanastrelskivaji.Šibka roka senesme dotikatiorožjain močne roke.Zaradivarnostise morajopri odpravljanjuzastojevuporabljatiobe roki.

 

Samibka/podpornastrelskaroka( Weak/SupportHand):Vopisustrelskevajeopredeljena uporabasamo šibke roke (rokana stranitelesa,kjernipostavljentok zaorožje),kiselahko uporabljanastrelskivaji.  Močnarokasenesmedotikatiorožjaiibkeroke.Zaradivarnostise morajopri odpravljanjuzastojevuporabljatiobe roki.

 

Prosti slog(Freestyle):V opisustrelskevajedovoljenauporabaobehrok medstreljanjemoziroma poodlitvi strelca.

 

Prepovedan jepotegorožjaiztokasšibkoroko.

 

Položajtoka: Položajstrelčevega tokazaorožjemoraostati na isti stranitelesacelo tekmovanje.

 

Pravilauporabesvetilke

 

Česestrelecodli,dabouporabil svetilkoali pa jezahtevanauporabasvetilkenastrelski vaji,je osnovnizačetnipoložajza svetilkov šibkiroki,izključena, razenčenidrugačeopredeljenov scenariju strelske vaje.Scenarijstrelske vaje ne sme prisilitstrelca,da začne streljanje ssvetilko spravljenonekjenasvojem telesu(primer: vtoku,zapasom, vžepu,ipd.).

 

Kosestrelskavajazne,lahkostrelecpusti svetilkovključenovesčas,polastni odlitvi. Svetilko morastrelecobdržati pri sebi skozi celotnostrelskovajo.

Zapadecsvetilkestrelecnedobikazni,čejopoberepredenizstrelinaslednjistrelvstrelskivaji. Čestrelecnepoberesvetilkepreden izstreli naslednji naboj dobi proceduralnokazen. Opomba: Če strelcupadesvetilka,lahkosodnikgledenarazmere,osvetliobmočjezaradivarnosti,dokler strelecnepoberesvojesvetilke. Toseneštejekotposegv–oviranjestrelca.

 

Streliščniukazi,kateri seuporabljajoso:

 

Napolni inpripravi se.(LoadandMakeReady)

 

Pripravljen?(Are You Ready?)Čeni nobenegaodgovorasesmatrakot pritrditevpripravljenosti.

 

Pozor. (Standby)

 

Prst! (Finger)

 

Cev!(Muzzle)


Stop! (Stop)

 

Kritje! (Cover)

 

Česikončal, izprazniinpokaži prazno. (If Finished,Unloadand ShowClear)

 

Prazno,zaklepnaprej ali bobenzapri. (IfClear,SlideForwardorCylinderClosed)

 

Sproži.(PulltheTrigger)Ni potrebnoza revolverje.

 

►Vtok. (Holster)

 

Conajevarna. (RangeisClear)

 

3.1. Odgovornostistrelcevinkodeksobnašanja

 

Razumemdajeprivilegijinnepravica,dalahkostreljamnatekmovanjihSZDS.

 

SpoštovalbomvsavarnostnapravilaSZDSinpredpiseobnašanjanastreliščih.Varnoststrelcev, sodnikov,prireditvenegaosebjaingledalcevbovedno mojosnovni –najpomembnejšicilj.

 

Predinmedtekmo    sebomvzdržaluporabealkohola,drogalizdravil,kibilahkonegativno vplivalena mojosposobnostvarnegastreljanja.

 

Poprvitekmikotnovinecsebomodlil,alimetaoblikastreljanjazanimainvtemprimerupostal

članSZDS.

 

Odstrelilbomklasifikacijo,naosnovikaterebomrazporejenv ustreznotekmovalnoskupino. Klasifikacijo lahko strelecodstrelivsakoleto,v primeru daželinapredovativ višjotekmovalno skupino.

 

Zavedamse,dajemojaodgovornost,dapoznaminosvežujemzadostnoznanjeotrenutnih pravilihSZDS.

 

UpoštevalbomposlanstvoinnačelastreljanjaSZDSinnebomzavestnokršilnobenegaizmedteh pravil.

Pozornobomposlušal insevzdržal  klepetanja medpredstavitvijoscenarijastrelskevaje. Razumem,dajemojaodgovornost,dasempripravljenzaizvedbostreljanja,kosempoklicanna

strelski položaj.

 

Razumem,da je mojadolžnost,dapomagampripraviti strelskovajo (lepljenježeocenjenih tarč, dvigovanjepadajihtarč,ipd.)medstreljanjem posameznihstrelcev,razenčesemjaznaslednji streleczaizvedbostreljanjanastrelski vaji ali pasempravkarzakljil sstreljanjem.

 

Nebomkomuniciral zostalimi nastreliščunagrozeč,vznemirjajočali izkoriščajočnačin.

 

Mojaodgovornostje,dapreverimsvojerezultateposameznestrelske vaje(pravilnoizpolnjen točkovnilist,napisanaštevilkastrelskevaje,priimekinimestrelca,časstrelskevajeinostalo). Natopodpišem točkovni listinskrbnoshranim svojizvod.


Mojaodgovornostje,da preverimsvojerezultatetekmovanjavčasu,ki je predvidenzapregledin kontrolo  skupnih  rezultatov  (od  objave  neuradnih  rezultatov  pa  do  objave  končnih  uradnih rezultatov~20–30minut).

 

Mojaodgovornost je,da preverimsvojoskupno razvrstitev v državnemprvenstvuSZDSnaspletni straniSZDS,Vprimeru napakeobvestimodgovornoosebo,kiboustreznoukrepalainpopravila bazopodatkov,čejedonapakeresprišlo.

 

Čeimamkakšnovpranjealitežavo,senajprejobrnemnavodjosodnikovnatekmovanju,nato navodjostreljanjainnatonavodstvoSZDS.

 

Razumem,dalahko kršitevtehodgovornostiinkodeksaobnašanjapovzročimojodiskvalifikacijos tekmovanja in/ ali preklic mojeglanstvav SZDS

 

 

 

4.Točkovnapravila- Točkovanje

 

Sistemtočkovanjav SZDS jezasnovan tako,danagrajuje ravnovesjenatančnosti inhitrosti.SZDS točkovanjaspremenivse včasovnirezultatinnajnižjičaszmaga.Sistemtočkovanja jezasnovan tako, dajezeloenostavnaza razumevanjeinuporabo.

 

PritočkovanjuSZDSjepomembno,dajevsezasnovanonačasu,potrebnemčasuzaodstrelit strelskovajointočnostzadetkovna tarče, kjernetočnostdodajačasskupnemu rezultatu.Del enostavnosti SZDS točkovanja jeuporabasistemtočkenavzdol« (pointsdown–PD)navsaki tarči posebej.Vsaka»točkanavzdol«dodajsekundezaskupničasstrelskevaje.

 

4.1. Vickertetje(VickersCount)

 

Vickertetjedovoljuje strelcustreljatinavsako tarčo toliko krat,kot mislidaje potrebno,doklers temne kršidrugihpravilaSZDS.Najboljšizadetkinatarčiseuporabijozarezultat.Todajestrelcu možnost,da lahkopopravizgrešene strelealistrele,skateriminizadovoljenintako izboljšasvoj rezultat.Čestrelecneizstrelidovoljstrelov naposameznotarčo,sevsineizstreljenistrelitočkujejo kotzgrešeni streli(miss).

 

ZatočkovanjeVickers štetjaseštejemočas,kigajestrelecporabilzazakljitstrelskovajo (zabeležennastrelskem časomerilcu (shottimer))inseštevekvseh»točknavzdol«zvseh tarč strelskevaje.Porabljen čas+»točkenavzdol«množimoz ½sekunde+ morebitne kazni=skupni časstrelskevaje.

 

Vvsakemopisustrelskevajejetočnopredpisano,kolikostrelovjezahtevanihnaposamezno tarčo.


 

Primer:Česotrije(3)strelipotrebnizanevtralizacijotarčeinjestrelecnatarčoizstrelilpet(5)

strelov,semupritočkovanjuštejejo trije(3)najboljši zadetki natarči,slabšadva (2) zanemarimo.

 

4.2. OmejenoVickersštetje(Limited Vickers Count)

 

EnakokotžeopisanoVickersštetjestorazliko,dajtevilopotrebnihstrelovnaposamezno tarčo,delstrelskevajealistrelskovajoomejeno natočnopredpisanoštevilov opisustrelskevaje. Polegtega,priomejenemVickers štetjuse ne uporablja kazen»Nenevtralizacij(Failure To Neutralizepenalty).

 

Vsakdodatnoizstreljeni streli boimelezaposledicokazen,eno(1)postopkovnonapako (ProceduralError)na delustrelskevajealistrelskivaji.Zavsakdodatnoizstreljenistrelna posamezno tarčosenajboljši strel zalepi predtočkovanjem tarče.

 

 

Primer:Čestadva (2)strelapredpisani zaspopads tarčoin jestrelecna tarčoizstrelil tri (3)strele, semuen(1)najboljšizadetekzalepipredtkovanjemtarče,pritočkovanjtejetaslabšadva(2)


zadetkana tarči.Čestrelecneizstrelidovoljstrelovnaposameznotarčo, sevsineizstreljenistreli točkujejokot zgrešeni streli (miss).

 

4.3. Nedokončanastrelskavaja(IncompleteStage)

 

Čejestreleczačelstrelskovajoinjonemoredokončatizaradiokvareorožja,krogleostalevcevi aliosebnepoškodbe,se mu bo rezultatdolilnaosnovienega izmeddvehsledečihpostopkov. Upoštevase tisti postopek, katerijeugodnejši strelcu (prineseboljširezultat).

 

PostopekA:Vsi potrebni streli, ki nisobili izstreljeni,bodo točkovani kot»točkenavzdol«inne nevtraliziranetarče,če jetopotrebno. Ttočkenavzdol«,pretvorjene včas,bodododanečasu zabeleženemunastrelskemčasomerilcutočkamnavzdol«natarčah s katerimise je strelec spopadel in morebitnimikaznimi,doklerni prišlodoprekinitvestreljanja.

 

PostopekB:Minimalnoštevilopotrebnihstrelovzadokončanjestrelskevajepomnožimostremi(3)

sekundami za rezultat strelskevaje.

 

Česodnikustavistrelca, kersumi,da jestrelcuostalakroglavceviinsenatoizkaže,davcevini ostala krogla,strelecdobiponovljenostreljanje.Čepajestrelcudejanskoostala kroglav cevi,se natouporabienizmedopisanihpostopkov intotisti,kateri jezastrelcaugodnejši.Česestrelec samustavi,kersumi,damujevceviostalakrogla,seuporabistrelcuugodnejšipostopek,kateri muprineseboljši rezultat,ne gledenato,ali jev ceviostala kroglaaline.Vnobenemodobeh primerovseneuporabikazenzapremaloizstreljenihstrelovnastrelski vaji.

 

4.4. Nedokončano  (DidNotFinishMatch– DNF)

 

Strelec, ki seodli,daneboodstrelil strelskevaje,bodobil nedokončanostrelskovajo,lahkopa streljaostalestrelskevajezaskupnonedokončanrezultat  tekmovanja.

 

Strelec,kiseodli,daneboodstrelilstrelskevaje,moraotemuobvestitisodnikapredukazom

»Napolni inpripravi se«.

 

Čestrelčevostrelivonedosežeminimalnega faktorja moči(minimumpower factor),lahkostrelec nadaljujesstreljanjemna tekmovanjubrezuvrstitvenakončne rezultate, ne morepasepritoževati čez nobenonastavitevpadajihtarč.Njegov končni rezultatbobil»Nedokončano«navseh strelskihvajah in tudinemoresodelovati pri nobeni podelitvi –žrebanjihnagrad.

 

Vkakršnemkoli razumnemdvomglede točkovanjavednonagradimostrelca.

 

Česodnik gledatarčoodzeloblizudlječasa,da biugotovil–seodlil,aliseluknjav tarčidotika boljšegatočkovnega  polja,  morauporabitiboljširezultat  (vednovdobrostrelca).Točkovanje SZDSneuporabljatočkovnih kalibrov aliprosojnic.Kojesodnikv razumnemdvomu glede točkovanja,  dodeli  boljši  rezultat  strelcu.  To  načelo  se  uporablja  tudi  v  primerih  mogih

»dvojčkov«(doubles),dvehstrelov skoziistoluknjov tarči.Vendar tone sme bitiavtomatizempri vsehzgrešenihstrelih.

 

Videoposnetkistrelcev senemorejouporabljatizadolitevstrelčevegarezultataalipritožbona sodnikovoodlitev.

 

Običajno kroglepustijo»mastniobroč«(greasering)prizadetkuv tarčoinsegalahkouporabiza dolitevzunanjegapremeraluknjezatočkovanje.Vendarkrogle,kateresošleskozidrugetarče,


oblilanatarčah, mehko kritje,ipd.,nepustijo »mastnega obroča«,kateribiselahkouporabilza točkovanjezadetka.

 

Radialna raztrganina (radial tear)se ne uporablja da bi strelecdobil boljši rezultat.Če dejanska površinaluknje krogle nedoseženaslednjega boljšegatočkovnegapolja,strelecdobislabši rezultat, čepravraztrganinadosega–sedotikanaslednjegaboljšegatočkovnegapolja.

 

4.5. Luknjekrogel

 

Ovalnealipodolgovateluknje krogelnarejenevtarčo, katerepresegajodvapremera krogle,sene štejejo kotzadetek.Toprimerseobičajnopojavipripremičnihtarčah,na kateresejestreljaloiz skrajnihkotovali tarčah, kjer sejestrelecpremikal.

 

Pravilo  podaljšane  luknjekrogle(elongatedbullet  hole)  nevključuje»ključavnične«  (keyhole) luknjekrogle(tojeluknja,kateronaredikrogla,kateraseprevračapozapustitviceviinzadane tarčopostrani –bočno) inseštejekotzadetek, čenanjoni vplival nobendrugi objekt.

 

Nesimetričnooblikovaneluknje,kateresonaredileodbite kroglealidelikrogleod tal, jeklenihtarč, streliščneopreme,ipd.seneštejejo kotzadetek.Samoluknje, ki jihnaredicelakrogltejejo,deli krogleneštejejo.

 

Kotzadetekseštejejosamoluknjekrogel,kateresozadele tarčossprednje(frontalne)strani.

 

4.6. Trdokritje(HardCover)/ Mehkokritje(SoftCover) –vplivna točkovanje

 

Streliščnaopremaobičajnopredstavljatrdo kritje alineprebojne objekte kotso zidovi,avtomobili, barikade inpohištvo kotsomize,omare,ipd.Pravineprebojnipredmetiselahko uporabijo kottrdo kritjenastrelskihvajah.

 

SZDSzahteva,dastrelskadrtva/oblikovalcistrelskihvajzasimulacijotrdega kritjauporabljajo črnobarvo.Zasimulacijomehkega kritjapaseuporabljabelabarvaalipaprimernastreliščna opremakot sookna, zavese, rjuhe, grmičevje,ipd.

 

Vsistreli,kinaredijoluknjopolnegapremerav objektih,kisodoločenikot trdo kritjeinnato nadaljujejosvojopotskozinaslednjotarčo,seštejejo kotzgrešenistreli(negledenato,ali zadenejostrelnoalinestrelnotarčo).Česodniknemorezgotovostjougotovit,kateristrelskozi trdokritje jezadelstrelnotarčo,odbijenajboljši zadeteknastrelnitarči zavsakoluknjopolnega premerana trdemkritju.

 

Vsistreli,kiprebijejo mehko kritje,seštejejo kotzadetki(ne gledenato,alizadenejostrelnoaline strelnotarčo).


 

 

 

 

4.7.Kazalciogroženosti(narisanapištola,puška,nož,sekira,ipd.)inkazalci neogrožanja (par odprtihdlani normalnevelikosti) pobarvani ali označeni sčrnobarvonisotrdokritje.

 

Kazalci ogroženosti narejeni izneprebojnegamaterialasesmatrajokot trdokritje.

 

Tarčesolahkopokrite z oblačili.Običajnosetonarediz napolovicoprerezanimimajicamis kratkimirokavi,sščipalkamializaponkamipritrjenonatarčo.Samoenslojlahkotnetkanineje lahkomedstrelcem in tarčo.

 

Dolitev tarč,katerepredstavljajo grožnjo(ThreatTarget)in katerenepredstavljajo grožnje(Non- ThreatTarget)

 

Tarče, katerenepredstavljajogrožnje,morajobiti jasnooznačenesparomodprtihdlani normalne velikosti,kontrastnebarve(priporočenajerdeča).Vsajenaroka morabitividnazvsehstrelskih položajev,skaterihse lahkospopademostarčo.

 

Tarče,katerepredstavljajo grožnjo,solahkooznačeneskazalcemogroženostinormalnevelikosti, vidnimzvsehstrelskih položajev,skaterihselahkospopademostarčo.Označevanjes kazalci ogroženosti ni obvezno,vendarjezelopriporljivo.V nobenemprimerunesmetabiti naisti tarči kazalecogroženostiinodprtadlan.Kazalciogroženostinesmejobiti podobniodprtimdlanem. Tarčemorajobiti zlahkaprepoznavnekotgrožnjoali negrožnja.

 

Kazalciogroženosti različnihvrstimajoenakovrednost–stopnjoogrožanjainnespremenijo prioritetospopadas tarčami.Topomeni,dajenoženakovrednagrožnja pištoli,puškialidrugemu orožju.

 

Kazalci ogroženosti in kazalcine ogrožanja so lahko pobarvani ali označeni  na tarčah ali oblilih, skaterimi sotarčepokriteali papripetenatarče.


 

4.8. Strelskozi (Shoot Through)

 

Zastrel skozi tarčo, kateranepredstavljagrožnjoinnatozadeneše tarčo, katerapredstavlja grožnjo,bostrelecdobil kazenzastrel nanestreljaj tarčoinustrezno točkovanzadetekna tarčo, katerapredstavljagrožnjo.Enakovelja,čestrelnajprejzadanetarčo, katerapredstavljagrožnjoin natošetarčo, kateranepredstavljagrožnjezanjo.Vsi streli skozi tarčeštejejo.

 

4.9. Nenevtralizacija(FailureTo Neutralize)

 

Zanenevtraliziranetarčesosmatratistetarče,katerenimajovsajenegazadetkavtočkovnem polju0ali-1,ne glede kolikokrat jebilatarčazadeta.Reaktivnatarče (jeklenepadaje, jeklene plošče,ipd.)morajo reagiratiustrezno,kosozadete,alipastrelecdobikazenzanenevtralizacijo kotdodatekkustreznim–predpisanimtočkamnavzdol. Torej:točkenavzdolzazgrešeni strel +ne nevtralizacija.

 

 


Nenevtralizacijadodapet(5)sekundna strelčev čas,zavsakprimerne nevtralizacijeposebej.Ne nevtralizacijaseneuporabljapriomejenem Vickersštetjuali pri izginjajočih tarčah.

 

4.10. Zadetektarče,katerenepredstavljajogrožnje

 

Zazadetektarče,katerenepredstavljajo grožnje,sesmatravsakzadetekvkatero kolitočkovno polje tarče,katera je označena kot taka.Reaktivna tarča (jeklene padajoče, jeklene plošče,ipd.), kateranepredstavljagrožnje,morareagiratiustrezno,dasetkujekotzadeta.Zadetektarče, kateranepredstavljagrožnje,dodapet(5)sekundnastrelčevčas,negledenato,kolikokratje bilazadeta.Vsakaposameznatarča,kateranepredstavljagrožnje,jeločendogodekinvsaka dodapet (5)sekundnastrelčevčas.

 

4.11. Točkovnapolja tarče

 

Kot»glavjeopredeljenzgornjidelkartonsketarčeSZDSnadperforacijoinizstopaizcelote. Streli,predvidenizaspopadzglavoalisamoglavo,morajozadetitadel tarčenadperforacijoinse štejejozazgrešenestrele,tudičezadenejopreostalideltarče(zadetekvpoljeteloseštejeza zgrešenstrel).

 

Kot»teljeopredeljen spodnjidel kartonsketarčeSZDS.Streli,predvidenizaspopadstelesom alisamotelesom,morajozadetitadeltarčein seštejejo zazgrešene strele,tudičezadenejo preostali deltarče(zadetekvpoljeglaveseštejezazgrešeni strel).

 

Tarča,včasihtudiimenovanaT1,T2,itd.jeopredeljenakotvsotatelesainglave,torejcelotna silhueta.Streli,predvidenizaspopadstarčo,lahko zadenejoobadela kartonsketarče SZDSza točkovanjetarče.

 

EnasamakartonskatarčaSZDSneborazdeljenanadvealivtočkovnihpolij,katerase točkujejoločeno.Naprimer,nesme seuporabitisamolepilničrntrak,s katerimbispremenilieno tarčovdve tarči z ločenim točkovanjeminmožnostjonenevtraliziranjavobehdelih.

 

4.12. Podpistočkovnegalista(ScoreSheet)

 

Na  tekmah  Državnega  prvenstva  SZDmora  zapisnikar  (Scorekeeper)     pomožni  sodnik podpisatialinapisatisamozačetnicisvojegapriimkainimena,potemkozabeležistrelčevčas, točkenavzdol inmorebitnekazni.Vsakstrelecmorapodpisati ali napisati samozačetnici svojega priimka  in  imena.  Pred  podpisom  točkovneglista,  strelec  preveri  vsebino  točkovnega  lista (pravilnoizpolnjentočkovni list,napisanaštevilkastrelske vaje,priimekin imestrelca,časstrelske vajeinostalo).Takoimastre